• Dotácia na podporu stravovacích návykov

     • Dôležité

      O Z N A M

      k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (ďalej len „dotácia na stravu“)


      Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.


      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).


      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.


      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.


      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:


      dotacie_vyzva.pdf


      Tlačovo:

      dotacie_formular_na_posudenie_prijmu.pdf

     • Stránkové hodiny

     • Počas letných prázdnin

      1. - 9. 7. 2021 denne od 8:00 do 13:00 h

      5. 8. 2021 od 8:00 do 13:00 h

      23. 8. - 31. 8. denne od 8: 00 do 14:00 h

     • Naše úspechy v celoslovenských testovaniach Komparo a E-testovanie

     • Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského overovanie vedomostí  našich žiakov prostredníctvom Kompara v 8. a 9. ročníku a E-testovania v 5. ročníku. Tu sú výsledky.

      5. ročník:

      Matematika:  70,0% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 58,8%

      Slovenský jazyk:  72,3% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 62,1%

      9. ročník:

      Matematika:  58,4% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 58,1%

      Slovenský jazyk: 65,4% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 64,6%

      8. ročník:

      Matematika:  64,8% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 56,3%

      Slovenský jazyk:  65,8% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 63,4%

      Fyzika:  48,7% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 42,4%

      V týchto troch predmetoch v ôsmom ročníku  patríme k 25% najlepších škôl na Slovensku, ktoré sa testovania zúčastnili.

      Ďakujeme žiakom za svedomité plnenie svojich povinností a učiteľom za kvalitne odvedenú prácu.

       

     • Deň narcisov

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc súvisiacou s verejno-prospešnou zbierkou – Deň narcisov. 

      Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky. Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. Od 7.6.2021 do 20.6.2021 je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá). Ďalšie možnosti podpory Dňa narcisov sú uvedené  na www.dennarcisov.sk.

       

     • Oficiálne potvrdenie športového úspechu

     • Až tento týždeň k nám dorazil oficiálny diplom za víťazstvo v súťaži 12-hodinová plavecká štafeta / 2019. O túto radosť sa chceme podeliť aj s ostatnými. Gratulujeme a ďakujeme víťaznému družstvu chlapcov a dievčat za vzornú reprezentáciu školy.

     • Zber papiera.

     • Vážení rodičia !

       

      Od pondelka, 31.5.2021 obnovujeme zber starého papiera, ktorý bol prerušený z dôvodu pandémie a z organizačných dôvodov.

      Starý papier môžete nosiť v pracovné dni od 6:00 do 8:00 a ukladať ho pred vchodové dvere vľavo pod prístrešok - miesto bude označené. O 8:00 budeme papier ukladať v budove školy.

      Prosíme Vás, aby ste balík označili menom a triedou, ak chcete, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo súťaže.

      Prosíme Vás, aby ste nenosili papier počas voľných dní ani mimo určeného časového intervalu. 

      Ďakujeme za spoluprácu a za podporu školy.

     • Hygienické opatrenia od 17.5.2021

     • Zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Vyhlasenie_zakonny_zastupca.pdf

      Vstup_do_skoly.pdf


      Skolsky_semafor.pdf​​​​​​​

     • OK súťaže Novodobo so Shakespearom - 30. 05. 2021

     • Každoročne sa naši žiaci úspešne zapájajú do súťaže Novodobo so Shakespearom. Súťaží sa v 2 kategóriách, mladší a starší žiaci v speve, prednese prózy a poézie, všetko v anglickom jazyku. Tento rok nás úspešne reprezentovali Samuel Góra, žiak 8. B v kategórii spev obsadil 2. miesto a Alexandra Jankovičová, žiačka 8. A triedy v kategórii poézia získala 5. miesto. Žiakov pripravovala p. učiteľka PaedDr. Renáta Hebortová. Gratulujeme!

     • Pytagoriáda

     • Najlepší matematici našej školy sa 13. a 14.apríla zúčastnili okresného kola súťaže Pytagoriáda.

      Výborný výsledok dosiahol žiak 4.C - Samuel Bálint, ktorý v kategórii P4 obsadil 3. miesto. Gratulujeme!!!

      V tvrdej konkurencii žiakov všetkých petržalských škôl sa nestratili ani ďalší naši žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi vo svoji kategóriách:

      P3:  Šimon Rácz (3.A)

      P4:  Leona Bernátová  (4.C), Martin Hasprún (4.B)

      P5: Tereza Škrabáková, Klaudia Ebertová  (5.A), Ján Tomčáni (5.B)

      P6 : Slavomír Škrabák (6.A), Michal Jankovič, Benjamín Pasti  (6.B)

      P7:  Adam Kiaba  (7.B)

      P8:  Peter Brudňák  (8.A), Jakub Krucký (8.B)

      Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

     • Pravidlá platné od 29.4.2021

     • Dôležité

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 za zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste. 

      vyhlaska_197

       

       

     • Kloktacie testy

     • Informácia

      Vážení rodičia !

      Aj napriek vyhláseniam o ukončení testovania žiakov na školách, naša škola na základe Vášho záujmu (na princípe dobrovoľnosti) v testovaní pokračuje. Najbližšie testovanie bude 6.5.2021. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

       

       

     • Vzdelávanie žiakov od 19.4. a 26.4. 2021

     • Dôležité ! AKTUALIZOVANÉ 28.4.2021 o 19:45 h

       

       Od Od 19.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka.

      Rozhodnutia: 

      Rozhodnutie_ministra_skolstva(1).pdf

      Prevadzka_ZS_od_19.4.2021.pdf

      Od 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 5. a 7. ročníka.

      Rozhodnutie_ucinnost_od_26._4._21.pdf

      Organizácia vyučovania :

      1. Vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka sa od 26.4. bude uskutočňovať prezenčnou formou podľa adaptačného plánu. (informácie žiakom podajú triedni učitelia)

      2. Vzdelávanie žiakov 8. - 9. ročníka sa od 19. 4.  bude uskutočňovať prezenčnou formou podľa adaptačného plánu. (informácie žiakom podajú triedni učitelia)

      Plan_adaptacneho_obdobia.pdf

      3. Vzdelávanie žiakov 8. - 9. ročníka, ktorých rodičia sa rozhodli, že ich dieťa nenastúpi 19.4. na prezenčnú formu vzdelávania, budú dostávať zadania cez portál Edupage.

      Najcastejsie_otazky_k_obnoveni_prezencnej_vyucby_od_19.4.2021.pdf

       

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - platí do 28.4.2021

      2. žiak 1. aj 2. stupňa bude používať počas vyučovania rúško

      vyhlaska_175_2021.pdf

       

       

      Testovanie kloktacími testami: testovanie bude prebiehať raz týždenne u žiakov rodičov, ktorí s tým vyjadria písomný súhlas.

      • od 16. týždňa sa testujú žiaci 8. - 9. ročníka
      • od 17. týždňa sa testujú aj žiaci 3.- 4. ročníka a 5.-7. ročníka
      • testovanie prebieha v domácich podmienkach 
      • test žiak dostane vždy v stredu a prinesie do školy vždy vo štvrtok do 8:00

       

      Stravovanie: ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, musí sa na odber stravy prihlásiť najneskôr do piatka 23.4 do 12:30 h.

      Informácie priebežne dopĺňame

       

      Informácie ministerstva školstva, kliknite TU

     • Vzdelávanie žiakov od 12.4.2021

     • Dôležité !

      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny AG alebo PCR test (alebo výnimka z testovania) jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní.

      Prevádzka ŠKD od 12.4.2021 bude od 7:00 do 17:00 h organizovaná tak, ako v decembri 2020 (7 oddelení). 


      Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ: rozhodnutie_MSVVaS.pdf

      Prevadzka_ZS_od_12.4.2021.pdf​​​​​​​

     • Obvodné kolo Matematickej olymiády

     • Dňa 31. 3. 2021 sa online formou uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády šiestakov, siedmakov a ôsmakov. V silnej konkurencií súťažiacich z petržalských škôl naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Šiestaci Veronika Krihová a Viktória Lapínová sa umiestnili na 1. mieste. Rudolf Horváth bol úspešný riešiteľ. Siedmaci Richard Kuzica a Tamara Patakiová sa taktiež umiestnili na 1. mieste. Michal Polc bol úspešný riešiteľ. Žiakov pripravovali učitelia Ing. Lenka Ďuricová a Mgr. Michal Rišiaň. Súťažiacim gratulujeme.

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 22. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Z našej školy sa súťaženia zúčastnil žiak 7.B triedy Richard Dendis, ktorý postúpil z okresného kola. Richard dosiahol 84 bodov z 90 a stal sa úspešným riešiteľom. Žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.