• Z HISTÓRIE

    •  

     Brány jednej z najstarších výchovno-vzdelávacích ustanovizní na sídlisku v Bratislave – Petržalke sa otvorili 1. septembra 1979 pod vedením pána riaditeľa Jána Grégera. Jadrom novej 25-triednej Základnej školy na Lumumbovej ulici  sa stala Základná škola na Jazmínovej ulici v „starej“ časti Petržalky, ktorá musela ustúpiť výstavbe nového sídliska.

     V prvom roku jej existencie ju navštevovalo 990 žiakov v 30-tich triedach. Nová škola „praskala vo švíkoch“ v školskom roku 1986/87, keď sa v nej učilo 1624 žiakov v 44 triedach.

     Od školského roka 1983/84 prešla škola na vyučovanie podľa jazykového variantu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od tretieho ročníka. Popri angličtine sa vyučovala aj francúzština a do dnešného dňa sa vyučuje nemčina.

     Škola sa dostala do povedomia širokej verejnosti výsledkami v športových, prírodovedných, výtvarných, literárnych a iných súťažiach na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.  Do roku 2003 bola organizátorkou fyzikálnej olympiády, v súčasnosti organizačne zabezpečuje  malú olympiádu anglického jazyka a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Vysokú úroveň v nej majú tradičné školské akadémie, Projektové dni, výstavy kníh, tvorivé vianočné dielne.

     Už v minulosti na škole pracovalo veľa krúžkov rôzneho zamerania: technické, umelecké, prírodovedné, športové...Pre zvýšený záujem žiakov o techniku vzniklo  v roku 1987 – za veľmi skromných podmienok – laboratórium výpočtovej techniky.

     V roku 1994 už pod vedením pani riaditeľky Kláry Takáčovej sme začali spolupracovať so Súkromnou základnou umeleckou školou na Macharovej ulici. Takáto spolupráca bola v tom čase jedinečnou v celej republike. Žiaci týchto tried sú členmi Bratislavského chlapčenského zboru a dievčenského zboru Canens a reprezentujú našu krajinu aj v zahraničí.

     Od 1.januára 1997 získala naša škola právnu subjektivitu.

     Jedným z hlavných programov školy je zapájanie sa do rôznych projektov. Od roku 1997 realizujeme v spolupráci s Národným centrom podpory zdravia projekt Škola podporujúca zdravie. Naše mnohoročné úsilie v presadzovaní zdravého životného štýlu bolo úspešné a od 1. septembra 2000 sa škola stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

     Dva roky po sebe, v roku 2001 a v roku 2002, sme sa snažili uspieť v projekte Infovek. Naša snaha bola zavŕšená úspechom v roku 2002, keď sme získali základ multimediálnej učebne s permanentným pripojením na internet, edukačným balíčkom a možnosťou zúčastňovať sa rôznych aktivít.

     Popri spomínaných projektoch sme zapojení do Národného programu boja proti drogám, do projektov Orava, Správaj sa normálne, Otvorená škola.

     V roku 2006 bol úspešný náš Projekt revitalizácie a elektronizácie školskej knižnice Momentálne je knižnica vybudovaná s bohatým knižničným fondom  a multimediálnym vybavením a stala sa moderným kultúrnym a informačným centrom našej školy, využívaným na výuku aj trávenie voľného času. 

     V súčasnosti disponujeme dvomi učebňami informatiky vybavenými novou výpočtovou technikou s interaktívnymi tabuľami. 

     Interaktívne tabuľe sme inštalovali aj v učebni fyziky, anglického jazyka, biológia a tiež na 1. stupni. 

     V oblasti prírodných vied sme v roku 2017 začali používať systém PASCO-sensorium, ktorý podporuje bádateľský spôsob vyučovania. Uspeli sme v projekte TESCO - podporte našu komunitu a v areáli školy sme založili školskú záhradu. V roku 2017 sme vypracovali projekt na vybavenie jazykovej učebne cez projekt EÚ IROP. Rozhodovací proces bude ukončený v apríli 2018. 

     V oblasti komunikácie s rodičmi a vytvárania pozitívneho vzťahu k našej škole sme v lete roku 2017 založili tradíciu stretávania sa detí, rodičov a učiteľov počas zábavno-súťažno - spoločenského stretnutia "Deň rodiny".

     V septembri prebehla komplexná rekonštrukcia školskej jedálne po 38 rokoch prevádzky, čo výrazne zlepšilo pracovné podmienky pracovníčok ŠJ a zlepšilo kvalitu aj paletu podávaných jedál. 

      

      

      

      

      

     Mgr. Martin Capek, riaditeľ

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie