• Školský klub detí

     je súčasťou školy ktorá zabezpečuje pre deti ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.
     Činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach, v herni ŠKD a v areáli školy pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek.
     V ŠKD si deti rozvíjajú vedomosti, zručnosti a postoje získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole s rešpektovaním ich záujmov a potrieb.
     Účelne využívajú voľný čas, relaxujú po vyučovaní, formou didaktických hier si upevňujú svoje vedomosti.

     Výchovno-vzdelávacia  činnosť sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

     -         vzdelávacia

     -         spoločensko-vedná

     -         pracovno-technická

     -         prírodovedno-enviromentálna

     -         esteticko-výchovná /výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/

     -         telovýchovná, zdravotná a športová

     Výchovná činnosť sa uskutočňuje v  oddeleniach ŠKD. Počet oddelení sa odvíja od počtu detí prihlásených do ŠKD.

     Prevádzka ŠKD prebieha v čase od 6.30 do 17.30

      

     Personálne obsadenie ŠKD                                                          e-mail          

     I.  oddelenie/ 1.A :    Margita Petrovičová                                                      petrovicova@zslachova.sk

     II. oddelenie/ 1.B:     Tamara Bombarová, Mgr.                                              bombarova@zslachova.sk

     III. oddelenie/1.C:     Vlasta Vrančíková                                                         vrancikova@zslachova.sk

     IV. oddelenie/2.A:     Nadežda Ryzková                                                         ryzkova@zslachova.sk

     V. oddelenie/2.B:      Slavomíra Klincová                                                       klincova@zslachova.sk

     VI. oddelenie/2.C:     Monika Lipovičová, Ing.                                                lipovicova@zslachova.sk

     VII. oddelenie/3.A+4.A:  Dajana Mauritzová                                                   mauritzova@zslachova.sk

     VIII.oddelenie/3.B+4.B:  Gabriela Mráziková, Mgr.                                         mrazikova@zslachova.sk

     IX. oddelenie/3.C+4.C:   Alena Toporcerová, Mgr.                                          toporcerova@zslachova.sk

      

      

      

      

      
      Vychovávateľky je možné kontaktovať aj prostredníctvom:

     • EduPage/Správy
     • tel.č.ŠKD: 0947 487 823
      
      
      

     ŠKD v školskom roku 2021/2022

     v čase platnosti opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia Covid19

      

     Prevádzka ŠKD: od 6.30 do 17.00

     ·         Ranný klub ŠKD  - deti sa sústreďujú v herni ŠKD

     6.30 - 7. 40    

     Informácia pre rodičov: Vzhľadom na personálne možnosti školy, nie je možné zabrániť premiešavaniu detí z rôznych tried. Deti ktoré prídu do ranného klubu budú tráviť čas spoločne v tzv. Veľkej herni (miestnosť je dostatočne priestranná a je vybavená germicídnymi žiaričmi).

      

     7.40 – 8.00     príprava na vyučovanie  (vo svojich triedach)

     ·         Po vyučovaní prebieha výchovná činnosť v 9. oddeleniach.

      

            Informácia pre rodičov:

     -          Žiaci 1. a 2. ročníka majú vytvorené samostatné oddelenia, t.j. každá trieda = jedno samostatné oddelenie ŠKD (nedochádza k premiešavaniu detí z rôznych tried).

     -          Žiaci 3. a 4.ročníka  majú vytvorené stále oddelenia v ktorých sa budú stretávať deti dvoch spojených tried. Zaradenie žiakov sa nebude meniť.

              

      

     Režim po vyučovaní v oddeleniach ŠKD :

     1., Príchod detí do ŠKD : po skončení poslednej vyučovacej hodiny (podľa rozvrhu jednotlivých tried)

     2., Príprava na obed, obed : 11.35 - 13.45 (podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried)

     3., Oddychová činnosť : pred a  po naobedovaní – do  14.00

     Oddychové činnosti sú pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné. Uskutočňujú sa po vyučovaní, resp. za obedom. Pri výbere formy a konkrétneho obsahu činnosti vychovávateľka prihliada na stupeň únavy väčšiny detí, na ich želania a priestorové možnosti.

     4., Tématická oblasť výchovy : 14.00 - 14.40

     Jednotlivé oblasti pomáhajú uspokojovať potreby a rozvíjať záujmy detí. Patria medzi najdôležitejšiu súčasť obsahu výchovy detí mimo vyučovania. Táto činnosť vedie deti k novému poznaniu, napomáha formovať vzťah detí k učeniu a k škole, je prostriedkom sebarealizácie detí a nepriamo ovplyvňuje i vzťah k budúcemu povolaniu.

     4., Rekreačná činnosť: 14.45 - 17.00

     Sú plánované tak, aby sa umožnilo deťom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a tak prispieť k ich zdravému telesnému vývinu. Prevládajú tu kolektívne hry - hry s pravidlami, športové a pohybové hry, súťaže v rôznych športových, ale aj netradičných disciplínach.

     ·         Odchody detí:

     -        rodič/zákonný zástupca vyberie čas odchodu dieťaťa písomnou formou  a uvedie ho v tlačive   "Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí“ . V prípade mimoriadnej zmeny času odchodu   dieťaťa z ŠKD, požiada o jeho vydanie v inom čase – výlučne preukázateľnou písomnou formou : cez Edupage/rodičovské konto, prípadne písomne: cez tzv.“Zrkadielko“

              

     ·         Vydávacie časy (odchody detí domov): deti privedie do priestoru pred hlavným vchodom  školy službukonajúci pedagóg a odovzdá rodičom (prípadne osobe ktorú označil rodič v písomnom prehlásení)

      

     1.      o 13.00

     2.      o 14.00

      

     3.       hlavný vydávací čas (po skončení hlavnej výchovnej činnosti) – v polhodinových intervaloch

      o 15.30  

      o 16.00

      o 16.30

      o 17.00

      

      

     Poznámka:

     Režim v Školskom klube detí budeme meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.