• Školský klub detí

     je súčasťou školy ktorá zabezpečuje pre deti ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.
     Činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach, v herni ŠKD a v areáli školy pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek.
     V ŠKD si deti rozvíjajú vedomosti, zručnosti a postoje získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole s rešpektovaním ich záujmov a potrieb.
     Účelne využívajú voľný čas, relaxujú po vyučovaní, formou didaktických hier si upevňujú svoje vedomosti.

     Výchovno-vzdelávacia  činnosť sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

     1. Komunikácia a práca s informáciami

     2.  Sebarozvoj a svet práce    

     3.  Zdravie a subjektívna pohoda

     4.  Spoločnosť a príroda

     5.  Kultúra a umenie

      

     Výchovná činnosť sa uskutočňuje v  oddeleniach ŠKD. Počet oddelení sa odvíja od počtu detí prihlásených do ŠKD.

     Prevádzka ŠKD prebieha v čase od 6.30 do 17.00

      

     Personálne obsadenie ŠKD        

     Mgr. Gabriela Mráziková         mob.telefón ŠKD: 0947 487 823 (dostupný v čase prevádzky ŠKD)              

     Helena Cintulová                                                                                                       

     Mgr. Ľudmila Chudá                                                                                                      

     Nadežda Rýzková                                                                                                          

     Andrea Jančiková                                                                                                          

     Mgr. Brigita Gavljaková

     Ing. Monika Vysopalová                                                                                                 

     Mgr. Ján Puškáš                                         

     PaedDr. Erika Medveďová                                                                                                          

      
      Vychovávateľky/vychovávateľov je možné kontaktovať  prostredníctvom:

     • EduPage/Správy
      
       

           

        

     Režim po vyučovaní v oddeleniach ŠKD :

     1., Príchod detí do ŠKD : po skončení poslednej vyučovacej hodiny (podľa rozvrhu jednotlivých tried)

     2., Príprava na obed, obed : 11.40 - 13.45 (podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried)

     3., Oddychová činnosť : pred a  po naobedovaní – do  14.00

     Oddychové činnosti sú pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné. Uskutočňujú sa po vyučovaní, resp. za obedom. Pri výbere formy a konkrétneho obsahu činnosti vychovávateľka prihliada na stupeň únavy väčšiny detí, na ich želania a priestorové možnosti.

     4., Tématická oblasť výchovy : 14.00 - 14.40

     Jednotlivé oblasti pomáhajú uspokojovať potreby a rozvíjať záujmy detí. Patria medzi najdôležitejšiu súčasť obsahu výchovy detí mimo vyučovania. Táto činnosť vedie deti k novému poznaniu, napomáha formovať vzťah detí k učeniu a k škole, je prostriedkom sebarealizácie detí a nepriamo ovplyvňuje i vzťah k budúcemu povolaniu.

     4., Rekreačná činnosť: 14.45 - 17.00

     Sú plánované tak, aby sa umožnilo deťom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a tak prispieť k ich zdravému telesnému vývinu. Prevládajú tu kolektívne hry - hry s pravidlami, športové a pohybové hry, súťaže v rôznych športových, ale aj netradičných disciplínach.

     ·         Odchody detí:

     -        rodič/zákonný zástupca vyberie čas odchodu dieťaťa písomnou formou  a uvedie ho v tlačive   "Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí“ . V prípade mimoriadnej zmeny času odchodu   dieťaťa z ŠKD, požiada o jeho vydanie v inom čase – výlučne preukázateľnou písomnou formou : cez Edupage/rodičovské konto, prípadne písomne: cez tzv.“Zrkadielko“

              

     ·         Vydávacie časy (odchody detí domov): deti privedie do priestoru pred hlavným vchodom  školy službukonajúci pedagóg a odovzdá rodičom (prípadne osobe ktorú označil rodič v písomnom prehlásení)

      

     1.      o 13.00

     2.      o 13.30  (končí poldenná prevádzka ŠKD)

     3.   o 14.00

     4.      o 15.30  (po skončení hlavnej výchovnej činnosti)

     5.  od 16.00 do 17.00 - vydávanie detí priebežne (po zazvonení do herne ŠKD službukonajúca vychovávateľka prevedie dieťa k hlavnému vchodu a odovzdá ho rodičovi)

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie