• Základné informácie o projekte.

      

     Projekt "Vodné ekosystémy v Európe" je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie a na výmenu skúseností, vzájomné učenie sa v prírodovednom meraní a v aktivitách s tým súvisiacich. V priebehu dvoch rokov budú žiaci prevádzať rovnaké hydrologické merania kvality vody v jazerách, v našom prípade v Chorvátskom ramene, budú pozorovať malé bezstavovoce a rastliny rastúce vo vode a v jej okolí.

             Žiaci budú namerané hodnoty spracovávať výsledky meraní a budú z nich robiť závery. Tak zistíme, ako kvalita vody ovplyvňuje biodiverzitu v stojatej vode, mikroklímu pri vode a či sú tieto výsledky porovnateľné v regiónoch partnerských škôl. 

             Výsledky výskumu sa budú publikovať v brožúre, vytvoria sa videá o hydrologickom meraní a pozorovaní. Žiaci vytvoria zo svojich prác a fotografií kalendár a knihu.

             V priebehu medzinárodných stretnutí sa žiaci zoznámia s prírodovednými meraniami a pozorovaniami, ktoré doteraz nepoznali, vyskúšajú si aktivity s tým súviasiace a budú diskutovať o vodnom ekosystéme. Taktiež navštívia zaujímavé miesta v prírode a inštitúcie zaoberajúce sa prírodnými vedami a ekológiou.

              Žiaci budú komunikovať v anglickom jazyku, čo im pomôže zlepšiť ich jazykové schopnosti  v hovorovej reči a rozšíriť slovník pojmov, ktorý si spoločne vytvoria. 

     Trvanie projektu je od 1.9.2019 do 31.8.2021 31.8.2022 (predĺžené)

     Celkový rozpočet projektu: 30 714,-€

     Vedúca projektu: Mgr. Sylvia Džino

     Členka projektového tímu: PaedDr. Jana Blaňárová