• Základné informácie o projekte.

      

     Projekt "Vodné ekosystémy v Európe" je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie a na výmenu skúseností, vzájomné učenie sa v prírodovednom meraní a v aktivitách s tým súvisiacich. V priebehu dvoch rokov budú žiaci prevádzať rovnaké hydrologické merania kvality vody v jazerách, v našom prípade v Chorvátskom ramene, budú pozorovať malé bezstavovoce a rastliny rastúce vo vode a v jej okolí.

             Žiaci budú namerané hodnoty spracovávať výsledky meraní a budú z nich robiť závery. Tak zistíme, ako kvalita vody ovplyvňuje biodiverzitu v stojatej vode, mikroklímu pri vode a či sú tieto výsledky porovnateľné v regiónoch partnerských škôl. 

             Výsledky výskumu sa budú publikovať v brožúre, vytvoria sa videá o hydrologickom meraní a pozorovaní. Žiaci vytvoria zo svojich prác a fotografií kalendár a knihu.

             V priebehu medzinárodných stretnutí sa žiaci zoznámia s prírodovednými meraniami a pozorovaniami, ktoré doteraz nepoznali, vyskúšajú si aktivity s tým súviasiace a budú diskutovať o vodnom ekosystéme. Taktiež navštívia zaujímavé miesta v prírode a inštitúcie zaoberajúce sa prírodnými vedami a ekológiou.

              Žiaci budú komunikovať v anglickom jazyku, čo im pomôže zlepšiť ich jazykové schopnosti  v hovorovej reči a rozšíriť slovník pojmov, ktorý si spoločne vytvoria. 

     Trvanie projektu je od 1.9.2019 do 31.8.2021 31.8.2022 (predĺžené)

     Celkový rozpočet projektu: 30 714,-€

     Vedúca projektu: Mgr. Sylvia Džino

     Členka projektového tímu: PaedDr. Jana Blaňárová

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie