• Olympiáda zo SJL

     • Žiačka 9. A triedy Lenka Pekárová získala v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 3. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Žiačku pripravovala p. učiteľka Mgr. Jana Csibová. Blahoželáme!

     • OZNAM

     • Riaditeľské voľno / nástup detí do školy od 3.11.2020

      Dňa 29. 10. 2020 budú mať žiaci 1. stupňa riaditeľské voľno.

      Dôvodom je príprava odberných miest pre testovanie obyvateľstva na COVID19.

      Oznam__riaditelske_volno.pdf

      V tento deň sa žiaci 2. stupňa učia distančnou formou. 

      V dňoch 30.10. a 2. 11. 2020 sú jesenné prázdniny, vyučovanie neprebieha. 

      Vyučovanie sa opäť začne 3.11.2020. Na prvom stupni prezenčnou formou a na 2. stupni dištančnou formou.

      Rozdodnutia a nariadenia MŠVVaŠ:

      MŠVVaŠ

      Usmernenie_MS.pdf

     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020

     • Pre žiakov a rodičov

       

      1. stupeň

       

      1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu, ako doteraz.

      2. Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.

      3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

       

       

      2. stupeň

       

      1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú dňom 26.10. 2020 na dištančné vzdelávanie. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávanie je 30.11.2020.

      2.Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom roku cez aplikáciu ZOOM súbežne s aplikáciou Edupage.

      3.Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. Rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov dnes, 23.10.2020 a zároveň budú v zverejnen webovom sídle školy.

      4. Stravovanie: prihlásení stravníci budú automaticky odhlásení od 26.10.202 do 30.11.2020, dokedy sa predpokladá dištančná forma vzdelávania.

      5. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné. 

      6.V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.

      7.Tí žiaci, ktorí nemajú možnosť online vyučovania budú vzdelávaní alternatívnymi spôsobmi po dohode so zákonnými zástupcami detí.

       

      Rozvrhy pre žiakov 5. - 9. ročníka od 26.10. 2020:

      5a.pdf

      5b.pdf

      6a.pdf

      6b.pdf

      6c.pdf

      7a.pdf

      7b.pdf

      8a.pdf

      8b.pdf

      9a.pdf

       

      Tieto rozvrhy platia pre online vyučovanie. Treba sledovať Edupage, prostredníctvom ktorého budú žiaci komunikovať s vyučujúcimi ohľadom zasielania materiálov na podporu vyučovania a úloh.

      V prípade akýchkoľvek problémov, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa, alebo konkrétneho vyučujúceho.

       

       

      Školské prázdniny:

      Jesenné prázdniny I.: 30. 10. 2020 a 2.11.202

      Jesenné prázdniny II.: 6.11. a 9. 11. 2020

      (čakáme na oficiálne rozhodnutie mnistra školstva.)

       

     • Prevádzka školy od 2.9.2020.

     • Dôležité informácie

      Vážení rodičia !   AKTUALIZOVANÉ 13.10. 2020 09:08

      Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. odvolania.

      Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

       

      1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Príklady: 

      a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

      2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladázákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujúdo odvolania len teoreticky.

      4. Krúžková činnosť: na základe odporúčania MŠVVaŠ nebude v súčasnej dobezahájená krúžková činnosť. Vynimku tvoria krúžky, v ktorých sú prihlásení žiaci tej istej triedy. Okamžite, ako to príslušné nariadenia umožnia, krúžková činnosť bude zahájená. Krúžková činnosť nie je dňom 12.10. 2020 povolená.

      5. Od 5.10.2020 bude za prísnych hygienických podmienok zahájená výučba informatiky na 1. stupni. Z toho dôvodu budú musieť na všetkých hodinách  informatiky, jedna hodina do týždňa, mať rúška aj žiaci 1. stupňa.

      4. Od 1.10. 2020 až do odvolania bude prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 7:00 h do 17:00 h. Od 12.10. bude prevádzka ŠKD upravená podľa nariadenia MŠVVaŠ.  O zmene organizácie ŠKD Vás budeme informovať. 

      POZN.: v priebehu dňa 12.10. 2020 nastali zo strany ministerstva školstva zmeny ohľadom ŠKD: 

      Úprava MŠVVaŠ z 11.10.2020:

       Školské kluby detí môžu byť prevádzkované, za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedamisa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.

      ZMENA MŠVVaV z 12.10 v popoľudňajších hodinách:

       Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

      13.12. 2020: Činnosť školského klubu detí bude od 7:00 do 17:00 za tých istých podmienok ako do 9.10.2020. 
       

      5. Pri vstupe cudzej osoby do budoby školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľa školy. (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

      6. Telesná výchova sa nevyučuje v telocvični. Sú povolené len také aktivity, ktoré prebiehajú v školskom areáli a nie je pri nich riziko prenosu infekcie. Taktiež je možné vyučovať TV teoreticky v učebni.

      7. Počas výchovno - vdelávacieho procesu nie je povolené spievať.

      8. Nie sú povolené školy v prírode, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie, plavecký výcvik a ani žiadne iné aktivity mimo areálu školy. Takisto nie je povolené organizovať žiadne aktivity v areáli školy v spolupráci s externými spolupracovníkmi a firmami.

       

      V prípade návštevy školy, je táto návšteva podmienená súhlasom riaditeľa školy za prísnych hygienických predpisov. Každý návštevník školy je povinný po udelení súhlasu s návštevou vypísať prehlásenie:

      Prehlasenie_navstevnika_skoly.pdf

       

      Tlačivá budú prístupné pred budovou školy.

       

      ZMENA V NOSENÍ RÚŠOK: Od 12.10. 2020 je zavedená povinnosť nosiť rúška aj pre deti prvého stupňa. A to počas vyučovania v triede, pobytu v spoločných priestoroch a pri pobyte v ŠKD.

       

       

      Prevádzka školy od 2.9.2020:

      Prevadzka_skoly_od_2_9_2020.pdf

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania od 2.9.2020  a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy nájdete tomto odkaze:

      Covid-19

      NOVÉ: Pri nástupe dieťaťa do školy po vynechaní viac ako 3 dní, je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa vypísať nasledovné prehlásenie: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      Aktualizované 11.9.2020 

       

      Školský klub detí: 

      Odporúčame sledovať záložku ŠKD na www.zslachova.sk

      Na základe manuálu MŠ SR, ktorý platí zatiaľ do 14.9.2020 do odvolania a personálnych možností našej školy je činnosť ŠKD od 3.9.2020 upravená takto:

      1. ranná činnosť ŠKD: denne od 7:00 h 

      2. poobedňajšia činnosť končí o 17:00 h.

      3. Prevádzka školského klubu je od 12.10. možná len v prípade, že sa v oddeleniach nebudú miešať deti z viacerých tried. NOVÉ od 12.1.0. 2020   

      ZMENA MŠVVaV z 12.10 v popoľudňajších hodinách:

       Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

      13.12. 2020: Činnosť školského klubu detí bude od 7:00 do 17:00 za tých istých podmienok ako do 9.10.2020. 

      Podrobné informácie o ŠKD nájdete na tomto mieste.

       

       

      Aktualizované informácie  MŠVVaV zo dňa 11.10.2020

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania od 2.9.2020 a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy nájdete tomto odkaze:

      Covid-19

       

     • Úspech v športovej súťaži "Detská liga v malom futbale"

     • Po minuloročnom víťazstve bratislavskej „Detskej ligy v malom futbale“ v kategórii U 10 a celoslovenskom finále U10 a U13, naši žiaci pokračovali vo vynikajúcich výsledkoch aj v tomto školskom roku, keď obsadili 2. miesto (U10) a 3. miesto (U13). Titul kráľa strelcov obhájil Slavomír Škrabák. Chlapcom gratulujeme.

      Školu reprezentovali:

      U 10                                                                    

      1. Bruno Bartoň
      2. Dominik Gajdoš
      3. Steven Eze
      4. Teo Bartoň
      5. Marko Vavrúšek
      6. Jakub Slovák
      7. Miloš Hlava

      8. Samuel Šubert

      U 13

      1. Slavomír Škrabák
      2. Martin Košičár
      3. Samuel Štuk
      4. Damian Ivák
      5. Martin Vozník
      6. Richard Gajdoš
      7. Max Randjak
      8. David Halák

      9. Alex Majo

       

       

       

       

       

     • OZNAM

     •  podmienky vyučovania od 1.6.2020

      Vážení rodičia !

      Pri rozhodovaní, či prihlásite Vaše deti od do školy Vám pomôže nasledujúci dokument, ktorý vydalo Ministerstvo školstva a ktorým sa bude riadť prevádzka školy: podmienky na obnovenie vyučovania

      Na doplnenie: Hlavný hygienik vydal výnimku na nosenie rúšok: nemusia ich nosiť ani deti ani pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchovno - vzdelávacom procese v interiéri a exteriéri školy. 

      Nosiť sa musia len pri vstupe do školy, na chodbách pri presunoch a na WC. Samozrejme ich môžu nosiť aj v triede. Rúška zabezpečuje rodič. 

      Na to, aby sme mohli pripraviť prevádzku školy, potrebujeme vedieť, koľko detí príde 1.6. do školy. Bez toho Vám v súčasnej dobe nevieme odpovedať na podrobnosti, ktoré Vás, samozrejme zaujímajú. Preto potrebujeme poznať počty čo najskôr, teda do 21.5. do 23:59 h. Následne Vás budeme postupne informovať, ako bude organizovaný pobyt detí od príchodu do školy až po čas, kedy dieťa školu opustí. Je to veľmi zložitý proces, na prípravu ktorého treba čas.

      Deti, ktoré ostanú doma, sa budú vzdelávať na diaľku v upravenom režime, bez online hodín cez ZOOM v 1.- 4. ročníku.

      Ubezpečuejm Vás, že dôsledne dodržíme všetky hygienické predpisy tak, aby Vaše dieťa bolo v škole v bezpečí.

     • OZNAM

     • 20.5.2020 - prihlasovanie detí do školy

      Vážení rodičia !

      Po prihlásení sa do EDUPAGE je prístupná prihláška na prihlasovanie detí do školy, ŠKD a na stravovanie o 1. 6. 2020.

      Prihlášku prosíme záväzne vyplniť najneskôr do 21.5. do 23:59 h. O Ďalšom postupe Vás budem informovať.

       

      V prípade, že svoje dieťa prihlásite aj na obedy, skontolujte si prosím predbežne výšku kreditu. Ohľadom poplatkov za ŠKD Vás budeme informovať ihneď, ako budeme poznať podmiemky činnosti ŠKD a z toho vyplývajúci čas prevádzky ŠKD.

       

      Ďakujem za spoluprácu !

       

      M.Capek, riaditeľ

     • Klasifikácia

     • Oznam

      V školskom roku 2019/2020 nebudú klasifikované nasledujúce predmety:

      1. telesná a športová výchova

      2. hudobná výchova

      3. výtvarná výchova

      4. pracovné vyučovanie

      5. technika

      6. informatika

      7. etická výchova/náboženstvo

      8. občianska výchova

       

      prerokované v pedagogickej rade  dňa 15.4.2020

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Pomoc pre rodičov detí s ADHD

     • Vážení rodičia.

      Na našu stránku sme pridali nový dokument, ktorý je určený rodičom detí s ADHD. Možno však zaujme aj tých, ktorým už dochádza motivácia a potrebujú pomôcť s denným režimom počas dní v karanténe.

      Dokument nájdete  v TU

      Prajeme veľa síl do ďalších dní.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     • AKTUALIZOVANÉ 27.3.2020 o 8:26 h

      Vážení rodičia !


      AKTUALIZOVANÉ: 24.3.2020 o 13:36

      Na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR

      Vám oznamujem, že prerušenie vyučovania pokračuje od

      16.3. do 27.3. 2020 a

      NÁSLEDNE od 30.3. 2020  do odvolania


      Rozhodnutie_z_26_marca_2020.pdf​​​​​​​
      Prosím Vás, aby ste sledovali webovú stránku školy, kde budeme uverejňovať aktuálne správy tak, aby ste boli dostatočne informovaní.

      Zároveň apelujem na rodičov, aby zabezpečili, aby sa ich deti v tomto čase nepohybovali v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.

      Apelujem na tých rodičov, ktorí nepoužívajú aplikáciu Edupage vo svojich mobilných zariadeniach, aby si ju nainštalovali, ak im to technické podmienky umožňujú. Môžete sa prihlásiť prístupovými heslami svojich detí, alebo si vytvoriť rodičovské konto. Ak nemáte prístupové údaje (na začiatku roka boli rozoslané všetkým rodičom, ktorí nám udali svoju emailovú adresu), kontaktujte nás. Úlohy sú už tento týždeň zverejňované na Edupage. Je to jediná možná cesta, ako efektívne a bezpečne posielať zadania a úlohy Vašim deťom. 

      Ďakujem za spoluprácu !


      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • UPOZORNENIE

     • PLATBY ZA ŠKD, 25.3.2020, 13:27

      Podľa inštrukciíí zriaďovateľa a v zmysle VZN č. 1/2012 prebiehajú platby za ŠKD takto:

       

      Marec: plná suma, alebo suma, ktorú po Vašej žiadosti stanovil riaditeľ školy

      Apríl: prosím neplatiť

      Ďalšie informácie opoplatkoch ŠKD v čase prerušenia vyučovania hľadajte vždy na tomto mieste. Informácie budeme aktualizovať.

     • Oznam-vzdelávanie žiakov počas prerušeného vyučovania

     • Od 16.3.2020

      Vážení rodičia !

      Vzhľadom na to, že sa prerušenie vyučovania predĺžilo o 2 týždne Vás žiadam o spoluprácu pri vzdelávaní Vašich detí. Zadávanie úloh bude pokračovať takou istou cestou ako doteraz s tým rozdielom, že úlohy budú na daný deň k dispozícii cez EDUPAGE od 10:00 h. Vyučujúci budú dávať  zadania tak, aby po návrate detí do školy mohli učivo, ktoré si deti doma prečítajú formou samoštúdia, ešte raz prebrať, utvrdiť a tým dobehnúť sklz do konca školského roka. Preto Vás prosím, aby ste dohliadli na svoje deti, aby si úlohy robili priebežne na dennej báze, aby si značili veci, ktorým nerozumejú tak, aby im ich mohli vyučujúci vysvetliť po návrate do školy.

      Viem , že táto situácia nie je ľahká pre deti ani pre Vás rodičov, ale spoločnými silami ju musíme zvládnuť čo najlepšie.

      Ďakujem !

       

      M. Capek, riaditeľ

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie