• Oznam

     • Elektronické čestné vyhlásenie, od 8.3.2021

      AKTUALIZOVANÉ 9.3.2021 o 14:00 h

      Vážení rodičia !

      Vzhľadom na to, že niektorí zákonní zástupcovia už poslali elektronické čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti /negatívny AG alebo PCR test,príloha 11a/ , ktorá neobsahuje vyhlásenie o nutnosti vykonávania práce na pracovisku, si Vás dovoľujem upozorniť, že je nutné zaslať prehlásenie v ktorom zákonný zástupca prehlasuje bezinfekčnosť a súčasne aj potrebu vykonávať svoje zamestnanie na pracovisku. /príloha11c/. 

      Návod na elektronické podanie: žiadosti/vyhlásenia

      Prosíme rodičov: vyberte tlačivo 11c

      NOVÉ: Následný negatívny test rodiča  po 7 dňoch: vybetre tlačivo 11a

       

      Táto príloha je zverejnená na našej stránke v pokynoch pre rodičov pred nástupom ich dieťaťa do školy od 8.3.2021. Toto vyhlásenie môžete odovzdať v pondelok ráno 8.3. 2021 aj v listinnej forme.

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      Ďakujem za pochopenie !

       

      M:Capek, riaditeľ

     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

     • OZNAM

      Rozhodnutím starostu MČ Bratislava - Petržalka sa od 8.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, pre ročníky 1. - 4. (pre deti, ktoré rodičia prihlásili cez prieskum záujmu, ktorý bol ukončený 4.3.2021 o 18:00 h).

      Rozhodnutie_o_prevadzke_ZS_8_3_2021.pdf

       

      Čo musí urobiť zákonný zástupca dieťata pred jeho nástupom:

      1. Vyplniť četné vyhlásenie o tom, že obaja rodičia musia pracovať prezenčne na pracovisku.

      2. Vyplniť čestné vyhlásenie o negatívnom Ag alebo PCR teste nie staršom ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      Organizácia vzdelávania:

      Prihlásení žiaci sa budú vzdelávať po ročníkoch, v ktorých budú spojení žiaci z A, B a C tried 1., 2., 3. a 4. ročníka po jednej triede. 

      Vyučovanie budú viesť kvalifikovaní pedagógovia (nie triedni učitelia) v spolupráci s tiednymi učiteľmi.

      Žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na obed a desiatu).

      Žiaci sa v jednotlivých ročníkoch budú vzelávať podľa týchto rozvrhov:

      Rozvrh_hodin_od_8_3_2021.pdf

       

       

      Stravovanie:

      - školská jedáleň bude v prevádzke. Stravníkov, ktorí sa budú vyučovať prezenčne prihlásime na obedy. V prípade, že nechcete, aby sa dieťa stravovalo, odhláste ho cez Edupage. (vzhľadom na pohyb prihlásených detí, prosím skontrolujete si prihlášku obeda). Uisťujem vás, že v prípade problému s prihlásením, obed dostane každé dieťa, nie je nutné nás kontaktovať.

       

      Školský klub detí:

      - školský klub detí bude v prevádzke o od 7:00 do 16:00 h

      - oddelenia budú mať stále zloženie tak, ako budú žiaci zaradení v triedach (4 oddelenia)

      - ak nechcete, aby Vaše dieťa chodilo do ŠKD, oznámte to v pondelok ráno pri príchode detí do školy

       

       

      Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú prezenčne, pokračujú v dištančnom vzdelávaní s triednymi učiteľmi tak, ako doteraz. 

       

     • Vzdelávanie žiakov od 8.3.2021

     • Oznam

      Vzdelávanie žiakov základných škôl od 8.3.2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

       

      Súvisiace dokumenty:

      Navrat_do_skol_8_3_2021.pdf

      Vyhlaska_RUVZ_8_3_2021.pdf

       

      Aktualizácia: 4.3.2021 o 8:10 h (aktualizácia na základe doplnenia dokumentov MŠVVaŠ SR)

       

      Vážení rodičia !

      Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

      1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. 

      2. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia. (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden)

      3. Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať potvrením od zamestnávateľa čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      4. Naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá prehlásenie jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom o negatívnom PCR alebo antigénnom teste na Covid 19 nie staršie ako 7 dní (je súčasťou vyhlásenia o nutnosti vykonávať prácu na pracovisku)

      5. Organizácia a forma vzdelávania bude závisieť od počtu detí.

      6. Vzdelávanie žiakov 1,-4. ročníka, ktorým sa rozhodnitím ministra neumožňuje prezenčné vzdelávanie, bude pokračovať dištančne.

      7. Vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

       

      O možnosti podať takéto vyhlásenie elektronicky Vás budeme informovať okamžite, keď ASC agenda takúto možnosť sprístupní.

       

       

      Vzhľadom na tieto skutočnosti a podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva následne spúšťame prieskum o potrebe umiestnenia detí zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Sledujte prosím v Edupage záložku Prihlasovanie.

      Ďaľšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

       

     • OZNAM

     • Karanténne opatrenie

      Z dôvodu karanténneho opatrenia prechádzajú žiaci 1. A triedy od 23.2.2021 na dištančný spôsob výučby. Karanténa trvá do 5.3.2021 vrátane.

       

      Zápisnica RÚVZ o karanténnom opatrení:

      RUVZ_zapisnica.pdf

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 11.02.2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré výnimočne prebiehalo online formou. Naši žiaci súťažili v 4. kategóriách, z ktorých úspešnými riešiteľmi sa stali: Alexandra Gogorová zo 6. C, Tamara Patakiová a Richard Dendis zo 7. B, Matej Hanák z 8. A a Katarína Balleková a Lenka Pekárová z 9. A. Špeciálne sa tešíme z úspechu žiaka 7. B triedy Richarda Dendisa, ktorý získal 2. miesto a postupuje na krajské kolo. Žiakov pripravovali Mgr. Lenka Fiľakovská a PhDr. Dagmar Phungová. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Informácie pre rodičov žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí nenastúpili na prezenčné vzdelávanie od 15. 02. 2021

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. ročníka bude prebiehať každý deň vždy 5.vyučovaciu hodinu, formou informovania cez Edupage  o preberanom učive v daný deň, zasielaním vzdelávacích materiálov a zadaní. Online vyučovanie  pre 1. a 2. ročník cez aplikáciu ZOOM  sa od 15.02. ruší.

       

      Žiadame rodičov ktorí nevyjadrili v elektronickom dotazníkovom prieskume o akú formu vzdelávania majú od 15. 02. 2021 záujem, aby kontaktovali triedne učiteľky a ospravedlnili svoje dieťa z vyučovania.  Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní.

       

       

     • Návrat do školy

     • 1. stupeň od 15.2.2021

       Vážení rodičia !

       

      Aktuálna informácia, 12. 2. 2021, 12:20

       

      Vážení rodičia ! Aktualizácia 10:55. 18.2.2021

      Dňa 15.2.2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie žiakov 1. - 2. ročníka.

      Žiaci 3. - 4. ročníka sa minimálnene do 19. 2. 2021 budú vzdelávať naďalej dištančnou formou.

       

      Rozhodnutie starostu:Rozhodnutie_o_prevadzke_ZS.pdf

       

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 2. ročníka od 15.2.2021 Vám prinášame základné informácie, ktoré budeme priebežne dopĺňať:

       

      1. Prezenčného vyučovania sa od 15. 2. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu). Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie. V prípade, že rodičia covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní.

      2. Dieťa sa nemusí testovať.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Prosíme, pokiaľ je to možné, aby ste čestné prehlásenie podávali elektronicky. Návod na elektronické podanie: čestné vyhlásenie

      4. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke.

      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa nebudú vyučovať).

      6.Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok podľa toho, či bude dieťa v škole).

      7. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:00 h. 

      8. Dňa 15.2.2021 bude možné prichádzať do školy od 7:00. To platí aj pre deti, ktoré do ŠKD nechodia. Dôvod: bezpečný a plynulý nástup detí do školy.

      8.Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený - prosíme zatiaľ neuhrádzať. Zriaďovateľ bude inforormovať riaditeľov o výške úhrad riaditeľov škôl.

      10. Deti, ktorých rodičia sa rozhodnú neposlať do školy, budú mať dištančné vzdelávanie. O forme a obsahu Vás informujeme v predošlej novinke. budeme informovať potom, ako budeme vedieť počty detí a počty pedagogických zamestnancov, ktorí budú od 15.2.v škole.

      11. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú    počas vyučovania na pracovisku.

      12. Testovanie AG testami sa v dňoch 13.-14. 2. 2021 v našej škole neuskutoční. zoznam odberných miest nájdete na www.petrzalka.sk

       

      V popoludňajších hodinách bude spustený prieskum záujmu nástupu žiakov 1.- 2. ročníka na prezenčné vzdelávanie. Prieskum ukončený 14.2.2021 o 18:00 h

      Informácia pre rodičov: ohľadom pandemickej OČR Vám odporúčame sa informovať v sociálnej poisťovni.

      pandemická OČR

      Rodičia žiakov 3. a 4. ročníka môžu naďalej  čerpat pandemickú OČR.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1.a 2. ročník), ktoré 15.2.2021 nenastúpia na vyučovanie a neregistrovali sa v ankete, aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na perezenčné vyučovanie, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na covid s testom nie starším ako 7 dní. 

       

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

       

      Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste.

       

      Dokumenty: 

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      INFO_dotknute_osoby.pdf

      Cestne_vyhlasenie_bezinfekcnost.pdf

       

       

       

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

       

       

       

       

       

     • Obvodné kolo Geografickej olympiády

     • Obvodné kolo Geografickej olympiády sa konalo 05. februára 2020. Prebiehalo online formou. Z našich žiakov nás reprezentovali žiaci v 3. kategóriách. Kategória G - žiaci piateho ročníka získali úspešné umiestnenie - Tamara Vašková z 5. A získala 83 bodov, Max Randiak z 5. A získal 65 bodov a Ivan Tahotný z 5. B získal 63 bodov. V kategórii E - žiaci šiesteho a siedmeho ročníka, sme mali zastúpené žiačky 6. ročníka a úspešným riešiteľom sa stala Alexandra Gogorová zo 6. C triedy s počtom bodov 72. V kategórii F - žiaci 8. a 9. ročníka, sme mali 2 reprezentantky, obe úspešné riešiteľky - Stella Lujza Hradecká z 8. B získala 69 bodov a Lenka Pekárová z 9. A triedy získala 67 bodov. Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Sylvia Džino, Mgr. Daniela Anderková a Mgr. Veronika Škriečková. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a budovanie dobrého mena našej školy.

       

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Dňa 27.1.2020 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov online formou. V silnej konkurencií súťažiacich z petržalských škôl naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Piataci Pavol Kováč, Tereza Škrabáková, Ján Tomčáni a Ivan Tahotný sa umiestnili na 1. mieste. Lenka Pekárová z 9. A obsadila 3. miesto. Žiakov pripravovali páni učitelia Mgr. Lenka Ďuricová, Mgr. Veronika Škriečková a Mgr. Michal Rišiaň. Gratulujeme!

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 13. 01. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády ANJ online formou. Naša žiačka 7. A triedy Lea Gavran získala 3. miesto v kategorii 1A . Lenka Pekárová z 9. A v kategorii 1B sa tiež stala úspešnou riešiteľkou. Obidve žiačky pripravovala p. učiteľka Mgr. M. Máčadyová. Gratulujeme!

     • PROJEKTY

     • Naša škola bola úspešná v dvoch projektoch:

      1.Skús to aj ty s mikro.bitmi,  donor: Nadácia Pontis, grant v hodnote 792 €

      2.Čítame radi, donor MŠVVaŠ, grant v hodnote 800 €

      Oba projekty vypracovala PaedDr. Jana Blaňárová.

     • Klasifikácia

     • 1. porok 2020/2021

      Vážení zákonní zástupcovia detí a milí žiaci !

      V súlade s usmernením MŠVVaŠ pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy a po prerokovaní v pedagogickej rade Vám oznamujem, že v 1.-.4. ročníku sa budú predmety telesná a hudobná výchova klasifikovať ako absolvoval/neabsolvoval.

      Žiaci pvého ročníka budú v prvom polroku šk. roka 2010/2021 hodnotení slovne.

      V 5.- 9. ročníku sa predmety telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a technika hodnotia slovom absolvoval/neabsolvoval.

      Usmernenie_k_hodnoteniu_zakladnych_skol.pdf​​​​​​​


      M.Capek, riaditeľ     • OZNAM

     • Dištančná výuka

      Dňom 11.1.2021 prechádza vyučovanie žiakov 1. - 9. ročníka na dištančnú formu.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa aktuálnej situácie a nariadení kompetentných orgánov. 

      V prípade otázok a technických problémov sa prosím s dôverou obrátte na triednych učiteľov Vašich detí.

       

      Ďakujeme z spoluprácu.

       

      AKTUALIZÁCIA 14.1.2021 o 15:30:

      Dištančná výuka žiakov 1.- 9. ročníka pokračuje aj v ďaľšom týždni od 18.1. 2021 až do odvolania.

       

       

       

     • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

     • Návrat žiakov od 11.1.2021

       

      AKTUALIZÁCIA dňa 5.1. 2021

      Vážení rodičia !

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dňom 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz.

      Žiaci 1. stupňa sa budú minimálne do 15.1.2021 vzdelávať dištančne. 

      Prezenčne (zabezpečená ŠKD s vyučovaním) sa budú vzdelávať len deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve a kritickej infraštruktúre. 

      Informácia pre rodičov detí, ktoré navštevujú 1. stupeň: podľa vyjadrenia ministra školstva (viď odkaz dole) budú od 11.1. do 18.1.2021 vyplácané pandemické OČR.

      Analyzujeme všetky mediálne vyjadrenia ministra školstva a informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ a ihneď, ako budú známe podrobnosti budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

       

       

      Vyjadrenie ministra školstva

      Návrat do škôl_2021

      Zákon č.45/2011 o kritickej infraštruktúr

      Termíny

       

       

     • Stravovanie v školskej jedálni od 1.1.2021.

     • VZN. č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020

      Od 1.1.2020 nastáva zmena v úhradách mesačného poplatku za stravu.

      Pre základné školy sa zavádza Mesačný príspevok na režijné náklad pre žiaka aj zamestnanca 10€/mesiac. 

      Tento polatok sa pripčíta k nákladom na nákup potravín

      žiaci vo veku 6-11 rokov  - 0,01 €

      žiaci vo veku 11-15 rokov - 0,10 €

      zamestnanci 0,21 €

      Štátna dotácia na obedy platí do konca školského roka.

       

      Podľa článku B/ ods. 11 VZN č. 15/2020 ak je dieťa, alebo jeho zákonný zástupca odberateľom aspoň jednej stravnej jednotky v kalendárnom mesiaci, uhrádza režijný poplatok 10 €. Uhradený príspevok na režijné náklady za neodobraté jedlo sa nevráti. 

      Uhradený režijný polatok sa vráti len zákonnému zástupcovi dieťaťa len v prípade, že žiak neodobral v danom kalendárnom mesiaci ani jedno jedlo, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

      Plné znenie VZN č. 15/2020

     • OZNAM

     • Termín vianočných prázdnin

      Vážení rodičia !

      Dovoľte, aby som Vás informoval o zmene termínu vianočných prázdnin (a zrušení polročných) na základe rozhodnutia ministra školstva.

      Vianocne_prazdniny.pdf


      Manuál MŠVVaŠ pre návrat detí do školy od 11.1.2021

      Manual_Covid_od_11.1.2020.pdf​​​​​​​


      Martin Capek, riaditeľ

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie