• Aktuálne informácie - Covid 19

     • 10.1.2022.

      AKTUALIZÁCIA: 25.02.2022 

      Vyhláška RÚVZ platná od 25.2.2022: RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

      Vyučovanie a prevádzka školy sa riadia Školským semaforom verzia 2.0

      skolsky_semafor_1.6.pdf

      Skolsky_semafor_1.7._platny_od_19.1.2022.pdf

      skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

      skolsky_semafor_1.9._od_07_02_2022.pdf

      skolsky_semafor_2.0.pdf platný od 25.2.2022      informacie MŠVVaŠ

      Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage v sekcii  vyhlásenia (nie správou Edupage). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy. Vyhlásenie sa podáva vždy, keď nebolo dieťa 3 dni v škole, vrátane soboty a nedele. Vyhlásenia kontrolujú triedni učitelia. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne nahlasovali použitie samotestov cez Edupage. Závisia od toho ďaľšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.


      Postup pri prerušení vyučovania:

      1. Vyučovanie v triede sa prerušuje už pri pozitívnom samoteste žiaka. (kontakty dva dni pred príznakmi resp. testom). Následne idú blízke kontakty s nakazenou osobou do karantény.

      2. Zákonný zástupca následne kontaktuje pediatra a prihlási dieťa na PCR test. Jeho výsledok následne ohlási triednemu učiteľovi.

      3. Karanténu pozitívnych detí určuje a ukončuje pediater, respektíve hygienik. 

      4. Škola zabezpečuje hybridné vyučovanie, pre deti OP (plne očkovaní a tí, ktorí chorobu prekonaliprezenčné, pre blízke kontakty bez OP dištančné. (ak je to personálne možné a je záujem zo strany rodičov).

      5. Zákonný zástupca žiaka OP sa rozhodne, či bude dieťa chodiť do školy, alebo sa bude vzdelávať z domu . Následne to oznámi triednemu učiteľovi.

      6. Od 25.1.2022 je vyhláškou (zverejnená hore) upravená dĺžka karantény na 5 dní od pozitívneho testu, respektíve kontaktu s pozitívnou osobou. Do školy sa po 5 dňoch vracajú deti, ktoré sú bezpríznakové. O návrate detí, ktoré mali pozitívny test rozhoduje pediater.

      Žiadame Vás o prísne dodržiavanie karantény, predíde sa tak opakovaným prerušeniam vyučovania v danej triede.

      7. Zmena vo výnimke z karantény: plne zaočkované deti + 9 mesiacov po druhej dávke,  180 od prekonania covidu. Prosíme vyplniť nové vyhlásenia na Edupage, umožní to deťom prezenčné vyučovanie.

      8. Žiadame rodičov, ak je to možné, aby testy svojich detí vykonávali max. do 19:00 h, aby bolo v prípade pozitívneho dieťaťa možné včas informovať ostatných rodičov.

      9. Prosíme vás, aby ste si včas odhlásili dieťa z obedu a pri nástupe ho následne včas prihlásili.     • Okresné kolo anglickej olympiády

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo anglickej olympiády online formou. Za kategóriu 1.A - mladší žiaci našu školu reprezentoval Martin Košičár zo 7.A a za kategóriu 1.B - starší žiaci nás reprezentovala Alexandra Jankovičová z 9.A. Oboch žiakov pripravovala p. učiteľka PaedDr. Hebortová. Martin Košičár získal 2. miesto, čo považujeme za veľký úspech. Alexandra Jankovičová získala pekné 11.miesto. Bolo prihlásených 17 škôl, medzi nimi aj školy vyučujúce len v anglickom jazyku.

      Gratulujeme a tešíme sa z úspechov!

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie