• Testovanie kloktacími PCR testami

     • Oznam

      Vážení rodičia !

      Na základe Vášho záujmu škola objednala na MŠVVaŠ kloktacie PCR testy. Testovanie prebehne jednorazovo na začiatku školského roka a to 3.9.2021.

      Ako bude prebiehať testovanie:

      1. Testovanie bude prebiehať v domácich podmienkach za asistencie rodičov žiakov.

      2. 2.9. 2021 dostanú žiaci v škole testovaciu sadu.

      3. 3.9. 2021 prinesú žiaci vzorku do školy.

      4. Škola následne odošle vzorky do laboratória a do 72 hodín dostanú výsledky testov zákonní zástupcovia žiakov aj riaditeľ školy.

       

      Aby testovanie prebehlo hladko, je bezpodmienečne nutné prevziať test 2.9.2021 v škole a taktiež je nutné ho 3.9.2021 do 8:00 doručiť do školy. V prípade nesplnenia týchto termínov nie je možné testovanie uskutočniť. po tomto termíne škola nepreberie od rodičov vzorky , pretože ich nemáme ako doručiť (v danom čase prebieha zvoz vzoriek špecializovaným laboratóriom) do laboratória ani ich nie je možné skladovať v škole.

      Vážení rodičia ! V záujme ochrany Vašich detí a našich zamestnacov Vás žiadam o dodržanie týchto pokynov.

      V tomto linku nájdete inštrukcie, ako postupovať pri testovaní: 

      Inšrtuktáž

       

      Informácia k AG nosným testom. Na záklede oznámenia z ministerstva školstva sa dodávka testov z dôvodu ich nedostatku oneskorí. 

       

     • Vyučovanie v školskom roku 2021/2022

     • Informácie pre rodičov

      Vážení rodičia !

      Na tomto mieste Vás budeme priebežne informovať o organizácii a podmienkach vzdelávania v školskom roku 2021/2022

      Skolsky_covid_semafor.pdf

      Podmienky vzdelávania v ZŠ Lachova od 1.9.2021:

      1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_1_9_2021.pdf

      2. Testovanie žiakov nie je povinné.

      3. Škola umožní záujemcom vstupné testovanie kloktacími PCR testami. (zisťovanie záujmu prebehne od 23. do 26.8.2021)

      4. Škola umožní záujemcom domáce samotestovanie AG testami. (zisťovanie záujmu prebehne od 23. do 26.8.2021)

      5. V prípade pozitivity žiaka, alebo zamestnanca, pôjdu do 14 dňovej karantény žiaci danej triedy a učiteľ, ktorý v triede vyučuje. Toto neplatí pre plne zaočkované osoby, osoby, ktoré prekonali Covid -19 za posledných 180 dní, alebo osoby zaočkované prvou dávkou do doby 180 dní od prekonania Covid 19.

      7. Žiaci a zamestnanci školy sú si povinní počas vyučovania prekryť dýchacie cesty ochrannou maskou.

      8. Rodič má právo ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      9. Rodič má nárok na OČR ak riaditeľ školy, alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov veku.

      Stravovanie:

      Ohľadom stravovania sledujte podstranu školskej jedálne. Od 23.8.2021 sú publikované prihlášky na stravovanie. Obedy sa budú podávať od 3.9.2021.

      Informácia pre rodičov prvákov:

      Pri prvej platbe za obedy Vašich detí prosím napíšte variabilný symbol názov triedy, do ktorej bude Vaše dieťa chodiť, teda 1A-VS11, 1B-VS12 alebo 1C-VS13 

      Školský klub detí: ŠKD bude v prevádzke od 3.9.2021. Podrobnosti   pripravujeme

      Organizácia prvého dňa v škole - 2. 9. 2021: 

      Slavnostne_otvorenie_skolskeho_roka_2021_1_4_rocnik(1).pdf

      Slavnostne_otvorenie_skolskeho_roka_2021_22_5_9_rocnik.pdf

      Informácie pre rodičov prvákov:  

      Organizacne_pokyny_pre_rodicov_ziakov_1._rocnika.pdf

      Dôležitá informácia: do Vašich emailových schránok Vám boli zaslané prihlasovacie heslá na prístup do Edupage. Prihlasovanie cez www.zslachova.sk.


      Pomoc pre rodičov pri práci s portálom EDUPAGE     • Dotácia na podporu stravovacích návykov

     • Dôležité

      O Z N A M

      k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (ďalej len „dotácia na stravu“)


      Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.


      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).


      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.


      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.


      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:


      dotacie_vyzva.pdf


      Tlačovo:

      dotacie_formular_na_posudenie_prijmu.pdf

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie