• OZNAM

     • Karanténne opatrenie

      Z dôvodu karanténneho opatrenia prechádzajú žiaci 1. A triedy od 23.2.2021 na dištančný spôsob výučby. Karanténa trvá do 5.3.2021 vrátane.

       

      Zápisnica RÚVZ o karanténnom opatrení:

      RUVZ_zapisnica.pdf

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 11.02.2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré výnimočne prebiehalo online formou. Naši žiaci súťažili v 4. kategóriách, z ktorých úspešnými riešiteľmi sa stali: Alexandra Gogorová zo 6. C, Tamara Patakiová a Richard Dendis zo 7. B, Matej Hanák z 8. A a Katarína Balleková a Lenka Pekárová z 9. A. Špeciálne sa tešíme z úspechu žiaka 7. B triedy Richarda Dendisa, ktorý získal 2. miesto a postupuje na krajské kolo. Žiakov pripravovali Mgr. Lenka Fiľakovská a PhDr. Dagmar Phungová. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Informácie pre rodičov žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí nenastúpili na prezenčné vzdelávanie od 15. 02. 2021

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. ročníka bude prebiehať každý deň vždy 5.vyučovaciu hodinu, formou informovania cez Edupage  o preberanom učive v daný deň, zasielaním vzdelávacích materiálov a zadaní. Online vyučovanie  pre 1. a 2. ročník cez aplikáciu ZOOM  sa od 15.02. ruší.

       

      Žiadame rodičov ktorí nevyjadrili v elektronickom dotazníkovom prieskume o akú formu vzdelávania majú od 15. 02. 2021 záujem, aby kontaktovali triedne učiteľky a ospravedlnili svoje dieťa z vyučovania.  Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní.

       

       

     • Návrat do školy

     • 1. stupeň od 15.2.2021

       Vážení rodičia !

       

      Aktuálna informácia, 12. 2. 2021, 12:20

       

      Vážení rodičia ! Aktualizácia 10:55. 18.2.2021

      Dňa 15.2.2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie žiakov 1. - 2. ročníka.

      Žiaci 3. - 4. ročníka sa minimálnene do 19. 2. 2021 budú vzdelávať naďalej dištančnou formou.

       

      Rozhodnutie starostu:Rozhodnutie_o_prevadzke_ZS.pdf

       

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 2. ročníka od 15.2.2021 Vám prinášame základné informácie, ktoré budeme priebežne dopĺňať:

       

      1. Prezenčného vyučovania sa od 15. 2. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu). Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie. V prípade, že rodičia covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní.

      2. Dieťa sa nemusí testovať.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Prosíme, pokiaľ je to možné, aby ste čestné prehlásenie podávali elektronicky. Návod na elektronické podanie: čestné vyhlásenie

      4. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke.

      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa nebudú vyučovať).

      6.Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok podľa toho, či bude dieťa v škole).

      7. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:00 h. 

      8. Dňa 15.2.2021 bude možné prichádzať do školy od 7:00. To platí aj pre deti, ktoré do ŠKD nechodia. Dôvod: bezpečný a plynulý nástup detí do školy.

      8.Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený - prosíme zatiaľ neuhrádzať. Zriaďovateľ bude inforormovať riaditeľov o výške úhrad riaditeľov škôl.

      10. Deti, ktorých rodičia sa rozhodnú neposlať do školy, budú mať dištančné vzdelávanie. O forme a obsahu Vás informujeme v predošlej novinke. budeme informovať potom, ako budeme vedieť počty detí a počty pedagogických zamestnancov, ktorí budú od 15.2.v škole.

      11. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú    počas vyučovania na pracovisku.

      12. Testovanie AG testami sa v dňoch 13.-14. 2. 2021 v našej škole neuskutoční. zoznam odberných miest nájdete na www.petrzalka.sk

       

      V popoludňajších hodinách bude spustený prieskum záujmu nástupu žiakov 1.- 2. ročníka na prezenčné vzdelávanie. Prieskum ukončený 14.2.2021 o 18:00 h

      Informácia pre rodičov: ohľadom pandemickej OČR Vám odporúčame sa informovať v sociálnej poisťovni.

      pandemická OČR

      Rodičia žiakov 3. a 4. ročníka môžu naďalej  čerpat pandemickú OČR.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1.a 2. ročník), ktoré 15.2.2021 nenastúpia na vyučovanie a neregistrovali sa v ankete, aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na perezenčné vyučovanie, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na covid s testom nie starším ako 7 dní. 

       

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

       

      Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste.

       

      Dokumenty: 

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      INFO_dotknute_osoby.pdf

      Cestne_vyhlasenie_bezinfekcnost.pdf

       

       

       

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

       

       

       

       

       

     • Obvodné kolo Geografickej olympiády

     • Obvodné kolo Geografickej olympiády sa konalo 05. februára 2020. Prebiehalo online formou. Z našich žiakov nás reprezentovali žiaci v 3. kategóriách. Kategória G - žiaci piateho ročníka získali úspešné umiestnenie - Tamara Vašková z 5. A získala 83 bodov, Max Randiak z 5. A získal 65 bodov a Ivan Tahotný z 5. B získal 63 bodov. V kategórii E - žiaci šiesteho a siedmeho ročníka, sme mali zastúpené žiačky 6. ročníka a úspešným riešiteľom sa stala Alexandra Gogorová zo 6. C triedy s počtom bodov 72. V kategórii F - žiaci 8. a 9. ročníka, sme mali 2 reprezentantky, obe úspešné riešiteľky - Stella Lujza Hradecká z 8. B získala 69 bodov a Lenka Pekárová z 9. A triedy získala 67 bodov. Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Sylvia Džino, Mgr. Daniela Anderková a Mgr. Veronika Škriečková. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a budovanie dobrého mena našej školy.

       

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Dňa 27.1.2020 sa uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády piatakov a deviatakov online formou. V silnej konkurencií súťažiacich z petržalských škôl naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Piataci Pavol Kováč, Tereza Škrabáková, Ján Tomčáni a Ivan Tahotný sa umiestnili na 1. mieste. Lenka Pekárová z 9. A obsadila 3. miesto. Žiakov pripravovali páni učitelia Mgr. Lenka Ďuricová, Mgr. Veronika Škriečková a Mgr. Michal Rišiaň. Gratulujeme!