• Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

     • Návrat žiakov od 11.1.2021

       

      AKTUALIZÁCIA dňa 5.1. 2021

      Vážení rodičia !

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dňom 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz.

      Žiaci 1. stupňa sa budú minimálne do 15.1.2021 vzdelávať dištančne. 

      Prezenčne (zabezpečená ŠKD s vyučovaním) sa budú vzdelávať len deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve a kritickej infraštruktúre. 

      Informácia pre rodičov detí, ktoré navštevujú 1. stupeň: podľa vyjadrenia ministra školstva (viď odkaz dole) budú od 11.1. do 18.1.2021 vyplácané pandemické OČR.

      Analyzujeme všetky mediálne vyjadrenia ministra školstva a informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ a ihneď, ako budú známe podrobnosti budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

       

       

      Vyjadrenie ministra školstva

      Návrat do škôl_2021

      Zákon č.45/2011 o kritickej infraštruktúr

      Termíny

       

       

     • Stravovanie v školskej jedálni od 1.1.2021.

     • VZN. č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020

      Od 1.1.2020 nastáva zmena v úhradách mesačného poplatku za stravu.

      Pre základné školy sa zavádza Mesačný príspevok na režijné náklad pre žiaka aj zamestnanca 10€/mesiac. 

      Tento polatok sa pripčíta k nákladom na nákup potravín

      žiaci vo veku 6-11 rokov  - 0,01 €

      žiaci vo veku 11-15 rokov - 0,10 €

      zamestnanci 0,21 €

      Štátna dotácia na obedy platí do konca školského roka.

       

      Podľa článku B/ ods. 11 VZN č. 15/2020 ak je dieťa, alebo jeho zákonný zástupca odberateľom aspoň jednej stravnej jednotky v kalendárnom mesiaci, uhrádza režijný poplatok 10 €. Uhradený príspevok na režijné náklady za neodobraté jedlo sa nevráti. 

      Uhradený režijný polatok sa vráti len zákonnému zástupcovi dieťaťa len v prípade, že žiak neodobral v danom kalendárnom mesiaci ani jedno jedlo, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

      Plné znenie VZN č. 15/2020

     • OZNAM

     • Termín vianočných prázdnin

      Vážení rodičia !

      Dovoľte, aby som Vás informoval o zmene termínu vianočných prázdnin (a zrušení polročných) na základe rozhodnutia ministra školstva.

      Vianocne_prazdniny.pdf


      Manuál MŠVVaŠ pre návrat detí do školy od 11.1.2021

      Manual_Covid_od_11.1.2020.pdf​​​​​​​


      Martin Capek, riaditeľ

     • Olympiáda zo SJL

     • Žiačka 9. A triedy Lenka Pekárová získala v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 3. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Žiačku pripravovala p. učiteľka Mgr. Jana Csibová. Blahoželáme!