• Prevádzka školy od 2.9.2020.

     • Dôležité informácie

      Vážení rodičia !   AKTUALIZOVANÉ 13.10. 2020 09:08

      Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. odvolania.

      Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

       

      1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Príklady: 

      a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

      2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladázákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujúdo odvolania len teoreticky.

      4. Krúžková činnosť: na základe odporúčania MŠVVaŠ nebude v súčasnej dobezahájená krúžková činnosť. Vynimku tvoria krúžky, v ktorých sú prihlásení žiaci tej istej triedy. Okamžite, ako to príslušné nariadenia umožnia, krúžková činnosť bude zahájená. Krúžková činnosť nie je dňom 12.10. 2020 povolená.

      5. Od 5.10.2020 bude za prísnych hygienických podmienok zahájená výučba informatiky na 1. stupni. Z toho dôvodu budú musieť na všetkých hodinách  informatiky, jedna hodina do týždňa, mať rúška aj žiaci 1. stupňa.

      4. Od 1.10. 2020 až do odvolania bude prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 7:00 h do 17:00 h. Od 12.10. bude prevádzka ŠKD upravená podľa nariadenia MŠVVaŠ.  O zmene organizácie ŠKD Vás budeme informovať. 

      POZN.: v priebehu dňa 12.10. 2020 nastali zo strany ministerstva školstva zmeny ohľadom ŠKD: 

      Úprava MŠVVaŠ z 11.10.2020:

       Školské kluby detí môžu byť prevádzkované, za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedamisa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.

      ZMENA MŠVVaV z 12.10 v popoľudňajších hodinách:

       Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

      13.12. 2020: Činnosť školského klubu detí bude od 7:00 do 17:00 za tých istých podmienok ako do 9.10.2020. 
       

      5. Pri vstupe cudzej osoby do budoby školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľa školy. (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

      6. Telesná výchova sa nevyučuje v telocvični. Sú povolené len také aktivity, ktoré prebiehajú v školskom areáli a nie je pri nich riziko prenosu infekcie. Taktiež je možné vyučovať TV teoreticky v učebni.

      7. Počas výchovno - vdelávacieho procesu nie je povolené spievať.

      8. Nie sú povolené školy v prírode, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie, plavecký výcvik a ani žiadne iné aktivity mimo areálu školy. Takisto nie je povolené organizovať žiadne aktivity v areáli školy v spolupráci s externými spolupracovníkmi a firmami.

       

      V prípade návštevy školy, je táto návšteva podmienená súhlasom riaditeľa školy za prísnych hygienických predpisov. Každý návštevník školy je povinný po udelení súhlasu s návštevou vypísať prehlásenie:

      Prehlasenie_navstevnika_skoly.pdf

       

      Tlačivá budú prístupné pred budovou školy.

       

      ZMENA V NOSENÍ RÚŠOK: Od 12.10. 2020 je zavedená povinnosť nosiť rúška aj pre deti prvého stupňa. A to počas vyučovania v triede, pobytu v spoločných priestoroch a pri pobyte v ŠKD.

       

       

      Prevádzka školy od 2.9.2020:

      Prevadzka_skoly_od_2_9_2020.pdf

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania od 2.9.2020  a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy nájdete tomto odkaze:

      Covid-19

      NOVÉ: Pri nástupe dieťaťa do školy po vynechaní viac ako 3 dní, je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa vypísať nasledovné prehlásenie: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      Aktualizované 11.9.2020 

       

      Školský klub detí: 

      Odporúčame sledovať záložku ŠKD na www.zslachova.sk

      Na základe manuálu MŠ SR, ktorý platí zatiaľ do 14.9.2020 do odvolania a personálnych možností našej školy je činnosť ŠKD od 3.9.2020 upravená takto:

      1. ranná činnosť ŠKD: denne od 7:00 h 

      2. poobedňajšia činnosť končí o 17:00 h.

      3. Prevádzka školského klubu je od 12.10. možná len v prípade, že sa v oddeleniach nebudú miešať deti z viacerých tried. NOVÉ od 12.1.0. 2020   

      ZMENA MŠVVaV z 12.10 v popoľudňajších hodinách:

       Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

      13.12. 2020: Činnosť školského klubu detí bude od 7:00 do 17:00 za tých istých podmienok ako do 9.10.2020. 

      Podrobné informácie o ŠKD nájdete na tomto mieste.

       

       

      Aktualizované informácie  MŠVVaV zo dňa 11.10.2020

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania od 2.9.2020 a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy nájdete tomto odkaze:

      Covid-19

       

     • Úspech v športovej súťaži "Detská liga v malom futbale"

     • Po minuloročnom víťazstve bratislavskej „Detskej ligy v malom futbale“ v kategórii U 10 a celoslovenskom finále U10 a U13, naši žiaci pokračovali vo vynikajúcich výsledkoch aj v tomto školskom roku, keď obsadili 2. miesto (U10) a 3. miesto (U13). Titul kráľa strelcov obhájil Slavomír Škrabák. Chlapcom gratulujeme.

      Školu reprezentovali:

      U 10                                                                    

      1. Bruno Bartoň
      2. Dominik Gajdoš
      3. Steven Eze
      4. Teo Bartoň
      5. Marko Vavrúšek
      6. Jakub Slovák
      7. Miloš Hlava

      8. Samuel Šubert

      U 13

      1. Slavomír Škrabák
      2. Martin Košičár
      3. Samuel Štuk
      4. Damian Ivák
      5. Martin Vozník
      6. Richard Gajdoš
      7. Max Randjak
      8. David Halák

      9. Alex Majo