• OZNAM

     • Dištančná výuka

      Dňom 11.1.2021 prechádza vyučovanie žiakov 1. - 9. ročníka na dištančnú formu.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa aktuálnej situácie a nariadení kompetentných orgánov. 

      V prípade otázok a technických problémov sa prosím s dôverou obrátte na triednych učiteľov Vašich detí.

       

      Ďakujeme z spoluprácu.

       

      AKTUALIZÁCIA 14.1.2021 o 15:30:

      Dištančná výuka žiakov 1.- 9. ročníka pokračuje aj v ďaľšom týždni od 18.1. 2021 až do odvolania.

       

       

       

     • Vzdelávanie žiakov od 11.1.2021

     • Návrat žiakov od 11.1.2021

       

      AKTUALIZÁCIA dňa 5.1. 2021

      Vážení rodičia !

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dňom 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní v tom istom rozsahu ako doteraz.

      Žiaci 1. stupňa sa budú minimálne do 15.1.2021 vzdelávať dištančne. 

      Prezenčne (zabezpečená ŠKD s vyučovaním) sa budú vzdelávať len deti rodičov, pracujúcich v zdravotníctve a kritickej infraštruktúre. 

      Informácia pre rodičov detí, ktoré navštevujú 1. stupeň: podľa vyjadrenia ministra školstva (viď odkaz dole) budú od 11.1. do 18.1.2021 vyplácané pandemické OČR.

      Analyzujeme všetky mediálne vyjadrenia ministra školstva a informácie uverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a RÚVZ a ihneď, ako budú známe podrobnosti budeme Vás informovať prostredníctvom Edupage. 

       

       

      Vyjadrenie ministra školstva

      Návrat do škôl_2021

      Zákon č.45/2011 o kritickej infraštruktúr

      Termíny

       

       

     • Stravovanie v školskej jedálni od 1.1.2021.

     • VZN. č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020

      Od 1.1.2020 nastáva zmena v úhradách mesačného poplatku za stravu.

      Pre základné školy sa zavádza Mesačný príspevok na režijné náklad pre žiaka aj zamestnanca 10€/mesiac. 

      Tento polatok sa pripčíta k nákladom na nákup potravín

      žiaci vo veku 6-11 rokov  - 0,01 €

      žiaci vo veku 11-15 rokov - 0,10 €

      zamestnanci 0,21 €

      Štátna dotácia na obedy platí do konca školského roka.

       

      Podľa článku B/ ods. 11 VZN č. 15/2020 ak je dieťa, alebo jeho zákonný zástupca odberateľom aspoň jednej stravnej jednotky v kalendárnom mesiaci, uhrádza režijný poplatok 10 €. Uhradený príspevok na režijné náklady za neodobraté jedlo sa nevráti. 

      Uhradený režijný polatok sa vráti len zákonnému zástupcovi dieťaťa len v prípade, že žiak neodobral v danom kalendárnom mesiaci ani jedno jedlo, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

      Plné znenie VZN č. 15/2020

     • OZNAM

     • Termín vianočných prázdnin

      Vážení rodičia !

      Dovoľte, aby som Vás informoval o zmene termínu vianočných prázdnin (a zrušení polročných) na základe rozhodnutia ministra školstva.

      Vianocne_prazdniny.pdf


      Manuál MŠVVaŠ pre návrat detí do školy od 11.1.2021

      Manual_Covid_od_11.1.2020.pdf​​​​​​​


      Martin Capek, riaditeľ

     • Olympiáda zo SJL

     • Žiačka 9. A triedy Lenka Pekárová získala v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 3. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Žiačku pripravovala p. učiteľka Mgr. Jana Csibová. Blahoželáme!

     • OZNAM

     • Riaditeľské voľno / nástup detí do školy od 3.11.2020

      Dňa 29. 10. 2020 budú mať žiaci 1. stupňa riaditeľské voľno.

      Dôvodom je príprava odberných miest pre testovanie obyvateľstva na COVID19.

      Oznam__riaditelske_volno.pdf

      V tento deň sa žiaci 2. stupňa učia distančnou formou. 

      V dňoch 30.10. a 2. 11. 2020 sú jesenné prázdniny, vyučovanie neprebieha. 

      Vyučovanie sa opäť začne 3.11.2020. Na prvom stupni prezenčnou formou a na 2. stupni dištančnou formou.

      Rozdodnutia a nariadenia MŠVVaŠ:

      MŠVVaŠ

      Usmernenie_MS.pdf

     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020

     • Pre žiakov a rodičov

       

      1. stupeň

       

      1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu, ako doteraz.

      2. Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.

      3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

       

       

      2. stupeň

       

      1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú dňom 26.10. 2020 na dištančné vzdelávanie. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávanie je 30.11.2020.

      2.Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom roku cez aplikáciu ZOOM súbežne s aplikáciou Edupage.

      3.Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. Rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov dnes, 23.10.2020 a zároveň budú v zverejnen webovom sídle školy.

      4. Stravovanie: prihlásení stravníci budú automaticky odhlásení od 26.10.202 do 30.11.2020, dokedy sa predpokladá dištančná forma vzdelávania.

      5. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné. 

      6.V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.

      7.Tí žiaci, ktorí nemajú možnosť online vyučovania budú vzdelávaní alternatívnymi spôsobmi po dohode so zákonnými zástupcami detí.

       

      Rozvrhy pre žiakov 5. - 9. ročníka od 26.10. 2020:

      5a.pdf

      5b.pdf

      6a.pdf

      6b.pdf

      6c.pdf

      7a.pdf

      7b.pdf

      8a.pdf

      8b.pdf

      9a.pdf

       

      Tieto rozvrhy platia pre online vyučovanie. Treba sledovať Edupage, prostredníctvom ktorého budú žiaci komunikovať s vyučujúcimi ohľadom zasielania materiálov na podporu vyučovania a úloh.

      V prípade akýchkoľvek problémov, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa, alebo konkrétneho vyučujúceho.

       

       

      Školské prázdniny:

      Jesenné prázdniny I.: 30. 10. 2020 a 2.11.202

      Jesenné prázdniny II.: 6.11. a 9. 11. 2020

      (čakáme na oficiálne rozhodnutie mnistra školstva.)

       

     • Prevádzka školy od 2.9.2020.

     • Dôležité informácie

      Vážení rodičia !   AKTUALIZOVANÉ 13.10. 2020 09:08

      Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. odvolania.

      Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

       

      1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Príklady: 

      a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok - vyhlásenie treba vypísať.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      b) dieťa chýba piatok, sobota nedeľa a v pondelok príde do školy - vyhlásenie sa nevypisuje.

      2. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladázákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      3. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujúdo odvolania len teoreticky.

      4. Krúžková činnosť: na základe odporúčania MŠVVaŠ nebude v súčasnej dobezahájená krúžková činnosť. Vynimku tvoria krúžky, v ktorých sú prihlásení žiaci tej istej triedy. Okamžite, ako to príslušné nariadenia umožnia, krúžková činnosť bude zahájená. Krúžková činnosť nie je dňom 12.10. 2020 povolená.

      5. Od 5.10.2020 bude za prísnych hygienických podmienok zahájená výučba informatiky na 1. stupni. Z toho dôvodu budú musieť na všetkých hodinách  informatiky, jedna hodina do týždňa, mať rúška aj žiaci 1. stupňa.

      4. Od 1.10. 2020 až do odvolania bude prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 7:00 h do 17:00 h. Od 12.10. bude prevádzka ŠKD upravená podľa nariadenia MŠVVaŠ.  O zmene organizácie ŠKD Vás budeme informovať. 

      POZN.: v priebehu dňa 12.10. 2020 nastali zo strany ministerstva školstva zmeny ohľadom ŠKD: 

      Úprava MŠVVaŠ z 11.10.2020:

       Školské kluby detí môžu byť prevádzkované, za predpokladu, že nedochádza k premiešavaniu detí medzi jednotlivými triedamisa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.

      ZMENA MŠVVaV z 12.10 v popoľudňajších hodinách:

       Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

      13.12. 2020: Činnosť školského klubu detí bude od 7:00 do 17:00 za tých istých podmienok ako do 9.10.2020. 
       

      5. Pri vstupe cudzej osoby do budoby školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľa školy. (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

      6. Telesná výchova sa nevyučuje v telocvični. Sú povolené len také aktivity, ktoré prebiehajú v školskom areáli a nie je pri nich riziko prenosu infekcie. Taktiež je možné vyučovať TV teoreticky v učebni.

      7. Počas výchovno - vdelávacieho procesu nie je povolené spievať.

      8. Nie sú povolené školy v prírode, lyžiarske kurzy, výlety, exkurzie, plavecký výcvik a ani žiadne iné aktivity mimo areálu školy. Takisto nie je povolené organizovať žiadne aktivity v areáli školy v spolupráci s externými spolupracovníkmi a firmami.

       

      V prípade návštevy školy, je táto návšteva podmienená súhlasom riaditeľa školy za prísnych hygienických predpisov. Každý návštevník školy je povinný po udelení súhlasu s návštevou vypísať prehlásenie:

      Prehlasenie_navstevnika_skoly.pdf

       

      Tlačivá budú prístupné pred budovou školy.

       

      ZMENA V NOSENÍ RÚŠOK: Od 12.10. 2020 je zavedená povinnosť nosiť rúška aj pre deti prvého stupňa. A to počas vyučovania v triede, pobytu v spoločných priestoroch a pri pobyte v ŠKD.

       

       

      Prevádzka školy od 2.9.2020:

      Prevadzka_skoly_od_2_9_2020.pdf

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania od 2.9.2020  a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy nájdete tomto odkaze:

      Covid-19

      NOVÉ: Pri nástupe dieťaťa do školy po vynechaní viac ako 3 dní, je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa vypísať nasledovné prehlásenie: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_10_9_2020.pdf

      Aktualizované 11.9.2020 

       

      Školský klub detí: 

      Odporúčame sledovať záložku ŠKD na www.zslachova.sk

      Na základe manuálu MŠ SR, ktorý platí zatiaľ do 14.9.2020 do odvolania a personálnych možností našej školy je činnosť ŠKD od 3.9.2020 upravená takto:

      1. ranná činnosť ŠKD: denne od 7:00 h 

      2. poobedňajšia činnosť končí o 17:00 h.

      3. Prevádzka školského klubu je od 12.10. možná len v prípade, že sa v oddeleniach nebudú miešať deti z viacerých tried. NOVÉ od 12.1.0. 2020   

      ZMENA MŠVVaV z 12.10 v popoľudňajších hodinách:

       Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

      13.12. 2020: Činnosť školského klubu detí bude od 7:00 do 17:00 za tých istých podmienok ako do 9.10.2020. 

      Podrobné informácie o ŠKD nájdete na tomto mieste.

       

       

      Aktualizované informácie  MŠVVaV zo dňa 11.10.2020

      Informácie o hygienických podmienkach prezenčného vyučovania od 2.9.2020 a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa pred nástupom do školy nájdete tomto odkaze:

      Covid-19

       

     • Úspech v športovej súťaži "Detská liga v malom futbale"

     • Po minuloročnom víťazstve bratislavskej „Detskej ligy v malom futbale“ v kategórii U 10 a celoslovenskom finále U10 a U13, naši žiaci pokračovali vo vynikajúcich výsledkoch aj v tomto školskom roku, keď obsadili 2. miesto (U10) a 3. miesto (U13). Titul kráľa strelcov obhájil Slavomír Škrabák. Chlapcom gratulujeme.

      Školu reprezentovali:

      U 10                                                                    

      1. Bruno Bartoň
      2. Dominik Gajdoš
      3. Steven Eze
      4. Teo Bartoň
      5. Marko Vavrúšek
      6. Jakub Slovák
      7. Miloš Hlava

      8. Samuel Šubert

      U 13

      1. Slavomír Škrabák
      2. Martin Košičár
      3. Samuel Štuk
      4. Damian Ivák
      5. Martin Vozník
      6. Richard Gajdoš
      7. Max Randjak
      8. David Halák

      9. Alex Majo

       

       

       

       

       

     • OZNAM

     •  podmienky vyučovania od 1.6.2020

      Vážení rodičia !

      Pri rozhodovaní, či prihlásite Vaše deti od do školy Vám pomôže nasledujúci dokument, ktorý vydalo Ministerstvo školstva a ktorým sa bude riadť prevádzka školy: podmienky na obnovenie vyučovania

      Na doplnenie: Hlavný hygienik vydal výnimku na nosenie rúšok: nemusia ich nosiť ani deti ani pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchovno - vzdelávacom procese v interiéri a exteriéri školy. 

      Nosiť sa musia len pri vstupe do školy, na chodbách pri presunoch a na WC. Samozrejme ich môžu nosiť aj v triede. Rúška zabezpečuje rodič. 

      Na to, aby sme mohli pripraviť prevádzku školy, potrebujeme vedieť, koľko detí príde 1.6. do školy. Bez toho Vám v súčasnej dobe nevieme odpovedať na podrobnosti, ktoré Vás, samozrejme zaujímajú. Preto potrebujeme poznať počty čo najskôr, teda do 21.5. do 23:59 h. Následne Vás budeme postupne informovať, ako bude organizovaný pobyt detí od príchodu do školy až po čas, kedy dieťa školu opustí. Je to veľmi zložitý proces, na prípravu ktorého treba čas.

      Deti, ktoré ostanú doma, sa budú vzdelávať na diaľku v upravenom režime, bez online hodín cez ZOOM v 1.- 4. ročníku.

      Ubezpečuejm Vás, že dôsledne dodržíme všetky hygienické predpisy tak, aby Vaše dieťa bolo v škole v bezpečí.

     • OZNAM

     • 20.5.2020 - prihlasovanie detí do školy

      Vážení rodičia !

      Po prihlásení sa do EDUPAGE je prístupná prihláška na prihlasovanie detí do školy, ŠKD a na stravovanie o 1. 6. 2020.

      Prihlášku prosíme záväzne vyplniť najneskôr do 21.5. do 23:59 h. O Ďalšom postupe Vás budem informovať.

       

      V prípade, že svoje dieťa prihlásite aj na obedy, skontolujte si prosím predbežne výšku kreditu. Ohľadom poplatkov za ŠKD Vás budeme informovať ihneď, ako budeme poznať podmiemky činnosti ŠKD a z toho vyplývajúci čas prevádzky ŠKD.

       

      Ďakujem za spoluprácu !

       

      M.Capek, riaditeľ

     • Klasifikácia

     • Oznam

      V školskom roku 2019/2020 nebudú klasifikované nasledujúce predmety:

      1. telesná a športová výchova

      2. hudobná výchova

      3. výtvarná výchova

      4. pracovné vyučovanie

      5. technika

      6. informatika

      7. etická výchova/náboženstvo

      8. občianska výchova

       

      prerokované v pedagogickej rade  dňa 15.4.2020

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Pomoc pre rodičov detí s ADHD

     • Vážení rodičia.

      Na našu stránku sme pridali nový dokument, ktorý je určený rodičom detí s ADHD. Možno však zaujme aj tých, ktorým už dochádza motivácia a potrebujú pomôcť s denným režimom počas dní v karanténe.

      Dokument nájdete  v TU

      Prajeme veľa síl do ďalších dní.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie